کلید موفقیت - توهم دیپلماتیک

بسم الله الرحمن الرحیم

پا نوشت :

لبخندهای دیپلماسی کسی که تورا به سخره می گیرد ، و در جوابش از هجمه ی شوق، قهقهه ی مستانه و کودکانه سر می دهی ، کارت را به ناکجا آباد می کشاند ، عاشق شدی می دانم ، البته این را هم می دانم که دیر زمانی است عشق ، کر و کور و لالت کرده است ...

کار هر بز نیست خرمن کوفتن               گاو نر می خواهد و مرد کهن

/ 0 نظر / 25 بازدید