نجوا

بسم الله الرحمن الرحیم

میدانی چقدر انتظارت را کشیده است ؟  نه ، نمی دانی... اگر میدانستی وجودت را از غیر تهی می کردی و بسوی خواسته اش هراسناک  و امیدوار می شتافتی .  گاه خوف است و گاه رجا ، توامان نبوده است. هر گاه توامان گشتی "فاخلع نعلیک" ...


/ 0 نظر / 46 بازدید